fbpx

Adatvédelmi tájékoztató

[:HU]Köszönjük, hogy érdeklődik a Sztrilich Pál Cserkészpark iránt!

Ügyfeleink bizalma kiemelt fontosságú a számunkra, ezért Ügyfeleink személyes adatainak védelmére különös figyelmet fordítunk, melynek mikéntjéről az alábbi adatvédelmi tájékoztatóban informáljuk a honlapunk használatával kapcsolatos adatkezelési gyakorlatunkról.

Az adatvédelmi tájékoztató elkészítésekor különös figyelemmel voltunk az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban úgyis mint: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Inffo tv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseire. A Sztrilich Pál CSerkészparkot üzemeltető Scoutmaster Kft. a GDPR előírásait tehát minden adatkezelés vonatkozásában szem előtt tartja.

Adatvédelmi tisztviselő és adatkezelő  elérhetősége: Sándor Elvira, Email: hello+park@scoutevent.hu

 

Kapcsolatfelvétel

Kedves Látogatóink kapcsolatba léphetnek velünk a hello+park@scoutevent.hu email címen. A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokat kizárólag a kapcsolatfelvétel céljából és azzal összefüggésben, a kapcsolatfelvétel megválaszolása céljából és azzal összefüggésben kezeljük, illetve kapcsolattartás céljából addig, amig a létrejött üzleti kapcsolat azt megkívánja.

Adatkezelés célja: kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a); Info tv. 5. § (1) bek. a) (érintetti hozzájárulás)

Kezelt adatok: név, email cím, megkeresés kelte, érintett által megadott egyéb személyes adatok

Adatkezelés tartama: az érintett törlési kérelméig

Tájékoztatjuk Kedves Látogatóinkat, hogy az oldalunkon található bővítmények, linkek, bannerek és hivatkozások más internetes lapokra is irányíthatják Látogatóinkat. A honlapunk szerkesztősége, üzemeltetője, valamint a Scoutmaster Kft. semmilyen felelősséget nem vállal más honlapok tartalmáért.

Érintetti jogok

Ha Ön, mint érintett, gyakorolni kívánja a GDPR és az Info tv. értelmében Önt megillető jogokat, forduljon bármikor adatvédelmi tisztviselőnkhöz a fenti elérhetőségeken. Látogatóinkat az alábbi jogok illetik meg:

  1. Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk),
  2. Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk),
  3. A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk),
  4. Az adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR18. cikk),
  5. Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk),
  6. Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk),
  7. Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján folytatott adatfeldolgozás leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk).
  8. A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatfeldolgozás a GDPR rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk).

Amennyiben panasszal kíván élni, úgy a felügyeleti hatósághoz az alábbi elérhetőségeken fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu[:]